Parduodamas turtas: Administracinės patalpos aukciono būdu
  • 2023 rugpjūčio 28 d.

Parduodamas turtas: Administracinės patalpos aukciono būdu

    Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje internetiniame puslapyje https://www.evarzytynes.lt Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti aukciono dalyviu. Sąskaitos registravimo mokesčiui ir garantiniam įnašui sumokėti rekvizitai: UAB Tauragės butų ūkio sąskaitą LT75 4010 0416 0009 0371, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks originalus arba kopijas, patvirtintas, teisės aktų nustatyta tvarka: 1) Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; 2) įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; 3) kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; 4) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; 5) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė). Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas: 1) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; 2) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė). Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti nurodytų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, notarui, tvirtinančiam turto pirkimo - pardavimo sutartį. Asmuo iki aukciono pradžios (registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu) gauna pranešimą apie patvirtintą (arba nepatvirtintą) registraciją į aukcioną. Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 (pakeista Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. P1-67), Tauragės rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis (toliau ? Taisyklės), patvirtintomis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 5-199. Informacija apie parduodamo turto būklę, panaudojimo ar plėtros galimybes ir kt.: 1. Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. Tauragės rajono savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti patalpose esančių daiktų. 2. Nekilnojamasis turtas nepatenka į valstybės saugomas kultūros paveldo vietoves. Sąskaitos už parduotą nekilnojamąjį turtą likusiam atsiskaitymui rekvizitai: UAB Tauragės butų ūkis (įmonės kodas 179206436), Nr. LT75 4010 0416 0009 0371, Luminor bank AS Lietuvos skyrius (banko kodas 40100). Kitos aukciono sąlygos: 1. sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. 2. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Tokiu atveju, organizuojant naują to paties turto aukcioną, jame neturi teisės dalyvauti asmuo, kuris nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo aukcione įsigyto turto kainos. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje. 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo?pardavimo sutartį, sudarytą su viešo aukciono laimėtoju, (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama UAB Tauragės butų ūkio svetainėje.

Sutarčių projektai:Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Informaciją dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistė Vilma Bergelienė, tel. (8 446) 62 853, el. p. vilma.bergeliene@taurage.lt

Atsiskaitymo sąlygos:Aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu vilma.bergelienetaurage.lt, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos. pasirašymo dienos. Išlaidas su turto perleidimu, sumoka pirkėjas. Visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Išlaidas su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.

Daugiau informacijos adresu www.evarzytines.lt