PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMĄ DĖL DAUGIABUČIO NAMO J. TUMO-VAIŽGANTO G. 120, TAURAGĖ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

2019-01-10

2019-01-10

     UAB Tauragės butų ūkis, Prezidento g. 17 LT-72253 Tauragė, tel. (8 446) 61 711, el. p. info@taubu.lt vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.85 straipsniu,  Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. D1-251, (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-844 redakcija),  bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais sprendimų priėmimo tvarką, organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų bei dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

 

Balsavimo raštu svarstomi klausimai:

1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano, pagal priemonių paketą pažymėta indeksu I (ventiliuojamas fasadas), tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.

2. Dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

 

Informuojame, kad:

1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teise priklausančio siekiamame modernizuoti (atnaujinti) daugiabučiame name duomenys (pagal nekilnojamo turto registro išrašą)) priėmus sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų plano patvirtinimo atveju, daugiabučio namo savininkams teisės aktų nustatyta tvarka siekiant teisėto intereso - lengvatinio namo atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo gavimo, bus perduodami ir tvarkomi finansuotojo UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (kodas 303039520, adresas Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius) tiek, kiek tai bus būtina pagal galiojantį teisinį reguliavimą duomenų teisingumo patikrinimo, kreditavimo sąlygų gavimo, daugiabučio atnaujinimo paskolos sutarties sudarymo, organizavimo, finansavimo ir vykdymo, administravimo tikslais. Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

2. Finansuotojui UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai pradėjus tvarkyti asmens duomenis, informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, tame tarpe, bet tuo nepasiribojant, asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Jums bus pateikta asmeniškai ir visa su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija, tame tarpe, bet tuo nepasiribojant, Jūsų kaip duomenų subjekto teisių (susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, sunaikinti, sustabdyti, reikalauti ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, perkelti) įgyvendinimo tvarka, bus teikiama Tel. Nr. (8 5) 203 4977, El. paštu info@vipa.lt, bei www.vipa.lt.

3. Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, esančiose atnaujinamame (modernizuojamame) name, ir pretenduojantis į valstybės paramą, privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą.

4. Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: kad jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.

 

Pastabos: 

1. Pranešimas apie butų ir kitų patalpų balsavimą raštu skelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki balsavimo raštu dienos.

2.Su Investiciniu planu galima susipažinti  <Čia> Neturint galimybės naudotis internetu, su popierine investicijų plano versijos kopija galima susipažinti UAB Tauragės butų ūkis patalpose, adresu Prezidento g. 17, Tauragė

3. Dėl išsamesnės informacijos lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti teikimo galite susipažinti finansuotojo internetinėje svetainėje http://www.vipa.lt/paslaugos/daugiabuciai

4. Apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo teisinę informaciją galite rasti http://www.betalt.lt/

5. Balsavimas raštu vyks iki 2019 m. sausio mėn. 25 d. , 9.00 val.

6. Balsų skaičiavimas vyks: 2019 m. sausio 28 d. 11 val., UAB Tauragės butų ūkis patalpose, adresu Prezidento g. 17, Tauragė.

Komisijos posėdyje kviečiame dalyvauti savininkų atstovą, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymas turi būti pareikštas raštu informuojant organizatorių per 1 savaitę (t.y. iki 2019-01-17) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, šiais būdais:
-elektroniniu paštu: gintare@taubu.lt ;
-pateiktas vietoje adresu: UAB Tauragės butų ūkis, Prezidento g. 17, Tauragė.

 

 

Pagarbiai
UAB Tauragės butų ūkis
Vadybininkė namų priežiūrai Gintarė Skrodlienė
Tel.: (8-446) 618 11, +370 699 77 062
 ‹ Atgal

Avarinė tarnyba

Dirbame visą parą(8 446) 61 7138 699 19 813

Darbo laikas

I-IV: 8-17, V: 8-15.45 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Savitarnos svetainė