PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ, PRIIMANT SPRENDIMĄ DĖL DAUGIABUČIO NAMO TAURAGĖS DVARO G. 32A, TAURŲ KM., TAURAGĖS RAJ., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

2019-01-10

2019-01-09

 

         UAB Tauragės butų ūkis, Prezidento g. 17 LT-72253 Tauragė, tel. (8 446) 61 711, el. p. info@taubu.lt organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų bei dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

     

Susirinkimas vyks 2019 m. sausio 24 d. (ketvirtadienį), 19.00 val. Tauragės nakvynės namų salėje – II a. (Tauragės Dvaro g. 14)

         

Susirinkime svarstomi klausimai:

1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo.

2. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.

3. Dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.

 

Informuojame, kad:

1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teise priklausančio siekiamame modernizuoti (atnaujinti) daugiabučiame name duomenys (pagal nekilnojamo turto registro išrašą)) priėmus sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų plano patvirtinimo atveju, daugiabučio namo savininkams teisės aktų nustatyta tvarka siekiant teisėto intereso - lengvatinio namo atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo gavimo, bus perduodami ir tvarkomi finansuotojo UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (kodas 303039520, adresas Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius) tiek, kiek tai bus būtina pagal galiojantį teisinį reguliavimą duomenų teisingumo patikrinimo, kreditavimo sąlygų gavimo, daugiabučio atnaujinimo paskolos sutarties sudarymo, organizavimo, finansavimo ir vykdymo, administravimo tikslais. Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

2. Finansuotojui UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai pradėjus tvarkyti asmens duomenis, informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, tame tarpe, bet tuo nepasiribojant, asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Jums bus pateikta asmeniškai ir visa su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija, tame tarpe, bet tuo nepasiribojant, Jūsų kaip duomenų subjekto teisių (susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, sunaikinti, sustabdyti, reikalauti ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, perkelti) įgyvendinimo tvarka, bus teikiama Tel. Nr. (8 5) 203 4977, El. paštu info@vipa.lt, bei www.vipa.lt.

3. Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, esančiose atnaujinamame (modernizuojamame) name, ir pretenduojantis į valstybės paramą, privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą.

4. Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: kad jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.

 

PRANEŠIMAS DĖL IŠANKSTINIO BALSAVIMO

     Butų ir kitų patalpų savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurie dėl jiems žinomų priežasčių negalės dalyvauti daugiabučio namo patalpų savininkų susirinkime, sprendimus dėl namo atnaujinimo gali priimti dalyvaudami išankstiniame balsavime. Butų savininkai ar jų įgalioti asmenys, apsisprendę pareikšti savo valią dalyvaudami išankstiniame balsavime, nedelsiant (išankstinis balsavimas turi būti pravestas iki susirinkimo dienos) informuoja namo administratorių UAB Tauragės butų ūkį šiais būdais:

1. Praneša elektroniniu paštu gintare@taubu.lt kokiu adresu pageidauja gauti vardinio balsavimo biuletenius.

2. Paskambina tel. +370 699 77 062 ir susitaria apie vardinio biuletenio pristatymą balsavimui.

               Gavęs susirinkimo balsavimo biuletenius, buto ir kitų patalpų savininkas ar įgaliotas asmuo, susipažinęs su susirinkimo protokolo kopija ir siūlomais priimti sprendimais, išreiškia savo valią vardinio balsavimo biuleteniuose. Nurodytoje vietoje „buto ar kitų patalpų savininko sprendimas“, įrašo žodį „pritariu“ arba „nepritariu“ ir užpildęs visus grafose prašomus nurodyti duomenis pasirašo. Užpildytus vardinio balsavimo biuletenius registruotu laišku ar kitu patikimu būdu pristato UAB Tauragės butų ūkis.

 

Pastabos: 

1. Pranešimas apie butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimą skelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos.

2. Su Investiciniu planu galima susipažinti.  <Čia> Neturint galimybės naudotis internetu, su popierine investicijų plano versijos kopija galima susipažinti UAB Tauragės butų ūkis patalpose, Prezidento g. 17, Tauragė.

3. Dėl išsamesnės informacijos lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti teikimo galite susipažinti finansuotojo internetinėje svetainėje http://www.vipa.lt/paslaugos/daugiabuciai/

4. Patalpų savininkams būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, juridinių asmenų atstovams turėti savininko įgaliotojo asmens įgaliojimą.

 

 

Pagarbiai
UAB Tauragės butų ūkis
Vadybininkė namų priežiūrai Gintarė Skrodlienė
Tel.: (8-446) 618 11, +370 699 77 062
 ‹ Atgal

Avarinė tarnyba

Dirbame visą parą(8 446) 61 7138 699 19 813

Darbo laikas

I-IV: 8-17, V: 8-15.45 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Savitarnos svetainė